Privacyverklaring

Bij Ajouta BV willen we u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke informatie die u achterlaat via onze communicatiekanalen. We willen iedere gebruiker informeren over het gebruik van uw persoonlijke data verkregen via onze website ajouta.be en/of onze diensten. Deze informatie zal altijd gedeeld worden voorafgaand aan of gedurende de gegevensinvoer door een gebruiker.
Om het succes van onze activiteiten te garanderen, moeten we persoonlijke data van individuen verwerken. Dit zijn klanten, verkopers, leveranciers, onderaannemers, concurrenten en andere mensen met wie we een relatie hebben of die we eventueel nodig zouden kunnen hebben. We respecteren de rechten van de mensen wiens persoonlijke data verwerkt wordt. Daarom zorgen we ervoor dat alle gegevensverwerking voldoet aan de wetten beschreven in de Algemene Verordending Gegevensbescherming en nationale wetten van de landen waarin we werkzaam zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

Ajouta BV, maatschappelijke zetel: Gierledreef 39, Turnhout België, onder nummer BE 0467 713 016 (hieropvolgend: “Ajouta BV”) is de beheerder gezien zij de manier en het doel van de verwerking van uw persoonlijke data bepaalt.

Persoonlijke data die we over u verzamelen

Indien mogelijk, zullen we steeds proberen de data te verzamelen direct van de persoon in kwestie. Het kan echter soms nodig zijn om persoonlijke data te verzamelen via derden in het kader van toekomstige relaties (klanten of kandidaten). Contactformulier, ingevuld door u op onze website: naam, e-mail, bedrijf, functietitel en telefoonnummer; Inhoud van correspondentie met ons via e-mail, telefoon of brieven; Informatie van sociale media wanneer u linkt naar onze website; Informatie in verband met uw gebruik van onze diensten; Contactgegevens van oude, huidige en toekomstige klanten, leveranciers, verkopers, investeerders of andere partners. Daarnaast ook Informatie die we automatisch kunnen verzamelen als u onze website bezoekt:
 • Technische informatie, onder andere uw IP-adres, browser type en versie
 • Cookies en andere technologieën.
 • Ten laatste, informatie verzameld op onze site kan opgeslagen en verwerkt worden in anonieme statistieken of logbestanden voor intern gebruik, zoals verkeers- en profielanalyse.

  Doelen

  Het kan zijn dat we verschillende categorieën van persoonlijke data verwerken om te gehoorzamen aan de wettelijke vereisten, professionele standaarden, ons intern beleid of verdediging van claims. De specifieke doelen die we op dit moment kunnen aangeven zijn:
 • De persoonlijke data van klanten en prospecten: we gebruiken uw persoonlijke data om uw contract(en) op te stellen. Specifiek verwerken wij uw persoonlijke data om onze producten en diensten te aan te bieden, te leveren en te factureren. Daarnaast eveneens voor de uitvoering en de analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën. We gebruiken uw contactgegevens ook om u verder te informeren over onze producten en diensten die in lijn liggen met de reeds bestaande relatie. Verder gebruiken we uw contactgegevens ook voor marketing zoals bijvoorbeeld het aanbieden van promoties.
 • De persoonlijke data van leveranciers, verkopers, klanten en partners: we verwerken uw persoonlijke data om onze overeenkomsten te sluiten en uit te voeren en om onze relaties te beheren.
 • De data van werkzoekenden: uw persoonlijke data worden opgeslagen voor de aanwervings- en selectieprocedures. Specifiek, worden uw persoonlijke data verwerkt om zo uw profiel en vaardigheden voor een job in kaart te brengen om u dan gerichte vacatures aan te bieden.
 • Bewaringstermijn van uw persoonlijke data

  Ajouta BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om aan wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Ajouta BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Uw rechten

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:
 • zelf de instellingen van uw klantenaccount aan te passen
 • en/of een e-mail te verzenden naar info@ajouta.be
 • U beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

  MARRIAGE OF DESIGN AND TECHNOLOGY